V podjetju je 21 zaposlenih, ki z medsebojnim sodelovanjem strmijo h doseganju višjih ciljev in konkurenčnosti na trgu.

Notranja organiziranost družbe je razdeljena na DIREKTORJA in NAMESTNIKA DIREKTORJA ter štiri (4) službe, ki so njima podrejene: TEHNIČNA SLUŽBA (v katero spadata upravljanje in inženiring), SLUŽBA RAČUNOVODSTVA, FINANC IN EKONOMIKE, SLUŽBA NEPREMIČNINSKEGA POSREDOVANJA in SPLOŠNA SLUŽBA (v katero spadajo administracija, marketing in kadrovska).

Služba upravljanja v podjetju je organizirana tako, da je za posamezno večstanovanjsko ali poslovno-stanovanjsko stavbo zadolžen samostojni referent upravljanja ali referent upravljanja (ki je tehnični strokovnjak). Vse potrebne aktivnosti in storitve v zvezi z upravljanjem posamezne stavbe potekajo preko njega. K tej službi spada tudi referent izterjave, ki skrbi za reklamacije, popravke in izvršbe. Službi upravljanja, je nadrejeni Vodja upravljanja. Za inženiring, ki tudi spada v tehnično službo je zadolžen Vodja inženiringa.

Službo računovodstva, financ in ekonomike vodi Vodja računovodstva, financ in ekonomike, ki je nadrejeni (-a) referentu računovodstva in financ ter finančnim referentom.

V službo nepremičninskega poslovanja spadata nepremičninski posrednik in Vodja nepremičninskega posredovanja.

Splošno službo sestavljejo tri (3) različna področja in sicer administracija, marketing in kadrovska. V to službo spadata Vodja splošne službe ter administrator.